A PLACE LIKE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000690911
Numer REGON: 368021505
Numer NIP: 9571097078
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/513004/23/495]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA PLACE LIKE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2017-08-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. WIEWIÓRCZA nr domu 23 kod pocztowy 80-126 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2017-08-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@APLACELIKEHOME.PL2017-08-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.APLACELIKEHOME.PL2017-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.08.2017 R.2017-08-17 do dziś
209.12.2020R., REPERTORIUM A NR 1544/2020 NOTARIUSZ KAMIL JĘDREJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, DODANO DO UMOWY §4 PKT 3., § 11 [1], ZMIENIONO TREŚĆ §16 UMOWY SPÓŁKI.2021-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBROWSKI2017-08-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2017-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBROWSKA2017-08-17 do dziś
2. ImionaALICJA EWA2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2017-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBROWSKI2017-08-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBROWSKA2017-08-17 do dziś
2. ImionaALICJA EWA2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2017-08-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-17 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-02 do dziś
2data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
5data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
6data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów