BULTEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000690750
Numer REGON: 368065550
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-12-31
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/8781/20/246]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULTEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2020-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. BUKIETOWA nr domu 60 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2020-09-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSECRETARY.BIELSKO-BIALABULTEN@BULTEN.COM2020-12-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BULTEN.COM2020-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.06.2017 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 3522/2017, NOTARIUSZ RKONRAD MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19.2017-08-23 do dziś
21.10.2019 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 7893/2019, NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ KANCELARIA NOTARIALNA OLGA MAŁACHWIEJ I KONRAD MAŁACHWIEJ SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1 - ZMIENIONO: §3, §6 UST. 1, §7 UST. 1, §7 UST. 4 - UCHYLONO: §19.2019-11-05 do dziś
31.09.2020 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 5976/2020, NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ KANCELARIA NOTARIALNA OLGA MAŁACHWIEJ I KONRAD MAŁACHWIEJ SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1 - ZMIENIONO §32020-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULTEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0706066792017-08-23 do dziś
4. Numer KRS0000019503 2017-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000.000,00 ZŁ2019-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-08-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8000000,00 ZŁ2019-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH2020-07-20 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW JERZY2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGAŹDZIAK2017-08-23 do dziś
2. ImionaADAM DAMIAN2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2017-08-23 do dziś
21. NazwiskoKAŹMIERCZAK2020-12-31 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2020-12-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2017-08-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2019-11-05 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-11-05 do dziś
325 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2019-11-05 do dziś
429 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-11-05 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-11-05 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2019-11-05 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-11-05 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-11-05 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
2data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
3data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów