INSTYTUT UBEZPIECZEŃ ANDRZEJ PALIŁO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000690615
Numer REGON: 368044073
Numer NIP: 5223098174
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/533853/23/981]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT UBEZPIECZEŃ ANDRZEJ PALIŁO SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CZARDASZA nr domu 14 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-169 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.07.2017 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY AGATA DARSKA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4407/20172017-08-11 do dziś
212.01.2018 R., REP. A 290/2018, AGATA DARSKA-NOWAKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI SZAŁACHOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA: § 8 UST.1, § 13 UST.3 TJ. UMOWY2018-03-16 do dziś
317.02.2021R., REP. A NR 3577/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI; 17.02.2021R., REP. A NR 3581/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2, § 7 UST. 1, UST. 2, § 8 UST. 1, § 13 UST. 1, UST. 32021-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALIŁO2021-03-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-03-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1415937172021-03-29 do dziś
4. Numer KRS0000320759 2021-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-03-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-03-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2021-03-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - ANDRZEJ PALIŁO, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2021-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALIŁO2021-03-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-08-11 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-08-11 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-08-11 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2017-08-11 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-08-11 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-08-11 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-08-11 do dziś
856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-08-11 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2019 okres OD 11.08.2017 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
2data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
3data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4data złożenia 24.08.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
5data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.08.2017 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.08.2017 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów