A-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000690532
Numer REGON: 368043317
Numer NIP: 7010709749
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-06-11
Sygnatura akt[RDF/206692/20/426]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.08.2017 R.2017-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUSH2017-08-11 do dziś
2. ImionaYURIY2017-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2017-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROSIUK2017-08-11 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2017-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2017-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUSH2017-08-11 do dziś
2. ImionaYURIY2017-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROSIUK2017-08-11 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2017-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2017-08-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2017-08-11 do dziś
296 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2017-08-11 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2017-08-11 do dziś
446 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-08-11 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-08-11 do dziś
646 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2017-08-11 do dziś
746 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2017-08-11 do dziś
846 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2017-08-11 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2018 okres OD 11.08.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
2data złożenia 19.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
3data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.08.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.08.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów