BP DEVELOPMENT BARTOSZ PODRAZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000690468
Numer REGON: 367979436
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-01-10
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/21978/21/454]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP DEVELOPMENT BARTOSZ PODRAZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2017-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. ANNY JAGIELLONKI nr domu 14 nr lokalu 1 kod pocztowy 35-623 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2017-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.07.2017R., REP. A NR 1831/2017, NOTARIUSZ ŻANETA POWĘSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE2017-08-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 30.10.2020R. REP. A NR 9643/2020, KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI, BOGDAN CZERWONKA SPÓŁKA CYWILNA, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE DODANIA DO UST.1 PAR. 7 DODATKOWYCH KODÓW PKD.2021-01-14 do dziś
325.03.2021 R., REP. A NR 1045/2021, KANCELARIA NOTARIALNA ŻANETA POWĘSKA NOTARIUSZ, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 14.2021-07-30 do dziś
427.12.2021 R., REP. A NR 5105/2021, KANCELARIA NOTARIALNA ŻANETA POWĘSKA NOTARIUSZ, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO PAR. 1, PAR. 2, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 11.2022-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODRAZA2021-07-30 do dziś
2. ImionaBARTOSZ KAZIMIERZ2021-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODRAZA2022-01-10 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej6.000 ZŁ2022-01-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2022-01-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2022-01-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓRY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2022-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODRAZA2021-07-30 do dziś
2. ImionaBARTOSZ KAZIMIERZ2021-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-08-10 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-08-10 do dziś
342 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-08-10 do dziś
446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2017-08-10 do dziś
568 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-08-10 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2017-08-10 do dziś
777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-08-10 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-08-10 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
2data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów