BP TRANSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000690459
Numer REGON: 368063449
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-03-09
Sygnatura akt[RDF/371088/22/783]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP TRANSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ2022-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-08-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŁOPUSZAŃSKA nr domu 84 kod pocztowy 02-232 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.07.2017 R., REP. A NR 4018/2017, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2017-08-17 do dziś
227.08.2021 R., REP. A NR 3907/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBATISTELLI2017-08-17 do dziś
2. ImionaBARTOLOMEO2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2017-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCAFIDI2017-08-17 do dziś
2. ImionaFILIPPO2017-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2017-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCARUSO2022-01-04 do dziś
2. ImionaRICCARDO2022-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2022-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGRINI2022-01-04 do dziś
2. ImionaUMBERTO2022-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2022-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2017-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCAFIDI2018-09-07 do dziś
2. ImionaFILIPPO2018-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2017-08-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-08-17 do dziś
250 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2017-08-17 do dziś
351 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2017-08-17 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-08-17 do dziś
552 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2017-08-17 do dziś
652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2017-08-17 do dziś
746 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2017-08-17 do dziś
846 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-08-17 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2017-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2018 okres OD 17.08.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
2data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4data złożenia 20.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
5data złożenia 09.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.08.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.08.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów