HEDDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000690385
Numer REGON: 368040678
Numer NIP: 1132948601
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-07-21
Sygnatura akt[RDF/551819/23/426]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEDDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SMOLNA nr domu 13 nr lokalu 406 kod pocztowy 00-375 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuHEDDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RASZYNIE2019-03-05 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN2019-01-08 do dziś
3. Adresmiejscowość RASZYN ulica UL. GODEBSKIEGO nr domu 28 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2019-01-08 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.07.2017 R.2017-08-10 do dziś
209.11.2018R., REP. A NR 106/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY ROBERT TELESIŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY ROSMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONY §2, §42019-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMOVICH2019-01-08 do dziś
2. ImionaELMIRA2019-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ.2019-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAWSKI2019-01-08 do dziś
2. ImionaARTUR JANUSZ2019-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMOVICH2019-01-08 do dziś
2. ImionaELMIRA2019-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-01-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-01-08 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-01-08 do dziś
381 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2019-01-08 do dziś
481 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2019-01-08 do dziś
581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2019-01-08 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-01-08 do dziś
785 32 SZKOŁY PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH2019-01-08 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-01-08 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-02 do dziś
2data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
3data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
4data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
5data złożenia 21.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów