LAB 3 ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000690315
Numer REGON: 367860534
Numer NIP: 7831763299
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2024-07-01
Sygnatura akt[RDF/634397/24/623]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3678605342017-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB 3 ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WOŹNA nr domu 14 nr lokalu 3 kod pocztowy 61-777 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.07.2017 R.,NOTARIUSZ LILIANNA DREWNIAK-ŻABA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 6580/20172017-08-21 do dziś
211.06.2018 R., REP. A NR 5643/2018, NOTARIUSZ LILIANNA DREWNIAK-ŻABA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO § 8 UST. 1, § 9 ORAZ § 14 UST. 11 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY.2018-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZAK2017-08-21 do dziś
2. ImionaDOMINIK JÓZEF2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2018-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRONIARZ2017-08-21 do dziś
2. ImionaROBERT ARTUR2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2018-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMLECZAK2018-07-19 do dziś
2. ImionaMARCIN MATEUSZ2018-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2018-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2018-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMLECZAK2018-01-09 do dziś
2. ImionaMARCIN MATEUSZ2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZAK2017-08-21 do dziś
2. ImionaDOMINIK JÓZEF2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRONIARZ2017-08-21 do dziś
2. ImionaROBERT ARTUR2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-08-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-08-21 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-08-21 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-08-21 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-08-21 do dziś
518 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2017-08-21 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-08-21 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-08-21 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-08-21 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2019 okres OD 21.08.2017 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
2data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
4data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
5data złożenia 16.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
6data złożenia 01.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.08.2017 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.08.2017 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów