HIGIENIC WOJCIECH MACIEJEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000690127
Numer REGON: 367965612
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278399/21/170]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGIENIC WOJCIECH MACIEJEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina DESZCZNO miejscowość ULIM2017-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ULIM ulica UL. GŁÓWNA nr domu 28 kod pocztowy 66-446 poczta ULIM kraj POLSKA 2017-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.08.2017R2017-08-08 do dziś
217.01.2021R., ZMIANA §1, §4, §5, §7, §9, §11;2021-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPREISS2017-08-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2017-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-08-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-08-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-08-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00ZŁ2017-08-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego22.500,00ZŁ2017-08-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego22.500,00ZŁ2017-08-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-08-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKI2021-01-21 do dziś
2. ImionaGABRIEL2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-01-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKI2021-01-21 do dziś
2. ImionaGABRIEL2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMACIEJEWSKI2021-01-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2021-01-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-08-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-01-21 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-01-21 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-01-21 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-01-21 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-01-21 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-21 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-01-21 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-01-21 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.03.2018 okres OD 08.08.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
2data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-14 do dziś
3data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
4data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.08.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów