APTUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000690031
Numer REGON: 367978840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-03-25
Sygnatura akt[RDF/587818/24/167]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-08-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. LUDWIKA RYDYGIERA nr domu 16 nr lokalu 1 kod pocztowy 50-249 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.07.2017R. NOTARIUSZ AGNIESZKA KOGUT, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 3516/2017.2017-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUSHARUK2017-08-09 do dziś
2. ImionaVIRA2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.2019-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUSHARUK2019-10-15 do dziś
2. ImionaVALENTYNA2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.2019-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2017-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUSHARUK2019-10-15 do dziś
2. ImionaVALENTYNA2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUSHARUK2017-08-09 do dziś
2. ImionaVIRA2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-08-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-08-09 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-08-09 do dziś
382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2017-08-09 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-08-09 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-08-09 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2017-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.05.2019 okres OD 05.07.2017 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
2data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
3data złożenia 28.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
4data złożenia 28.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
5data złożenia 16.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
6data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
7data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
8data złożenia 25.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.07.2017 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów