BOLTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000689618
Numer REGON: 367932268
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-08-24
Sygnatura akt[RDF/415656/22/176]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2017-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. INŻYNIERSKA nr domu 3 kod pocztowy 20-484 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2017-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.08.2017 R.2017-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKOR2017-08-03 do dziś
2. ImionaELWIRA MONIKA2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2017-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2017-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2017-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-08-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKOR2017-08-03 do dziś
2. ImionaJERZY FRANCISZEK2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2017-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2017-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2017-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-08-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3651963682017-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000632945 2017-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2017-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3651963682017-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000632945 2017-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPISKOR2021-01-21 do dziś
2. ImionaJERZY FRANCISZEK2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2021-01-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-04-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-17 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-04-17 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-04-17 do dziś
446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2019-04-17 do dziś
546 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2019-04-17 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-04-17 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-04-17 do dziś
885 EDUKACJA2019-04-17 do dziś
995 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2019-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2018 okres OD 19.08.2018 DO 31.12.20182018-07-09 do dziś
2data złożenia 02.07.2019 okres OD 03.08.2017 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
3data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
4data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5data złożenia 24.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.08.2018 DO 31.12.20182018-07-09 do dziś
2OD 03.08.2017 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.08.2018 DO 31.12.20182018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów