TAPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000689559
Numer REGON: 367932311
Numer NIP: 6972338362
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-07-07
Sygnatura akt[RDF/525632/23/260]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZCZYŃSKI gmina RYDZYNA miejscowość KŁODA2017-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KŁODA ulica UL. PRODUKCYJNA nr domu 1 kod pocztowy 64-130 poczta RYDZYNA kraj POLSKA 2017-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.07.2017 R.2017-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2017-08-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2017-08-03 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2017-08-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2017-08-03 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-08-03 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-08-03 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2017-08-03 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-08-03 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-08-03 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-08-03 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-08-03 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-08-03 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.09.2018 okres OD 31.07.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
2data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
4data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
5data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
6data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.07.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów