FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA CABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000689216
Numer REGON: 367957943
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/15894/23/674]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA CABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina ZAWIERCIE miejscowość ZAWIERCIE2018-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAWIERCIE ulica UL. MARCISZOWSKA nr domu 41 kod pocztowy 42-400 poczta ZAWIERCIE kraj POLSKA 2018-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.06.2017 R., NOTARIUSZ JUSTYNA WŁODARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 42, REP. A NR 1543/20172017-08-07 do dziś
228.08.2018R. REP. A NR 3457/2018, NOTARIUSZ JUSTYNA WŁODARCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 42, ZMIANA §3 UMOWY2018-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABAN2017-08-07 do dziś
2. ImionaBOŻENA2017-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.500,00 ZŁ2017-08-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2017-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABAN2017-08-07 do dziś
2. ImionaBOŻENA2017-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABAN2017-08-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2017-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-08-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-08-07 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-08-07 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-08-07 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-08-07 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-08-07 do dziś
671 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-08-07 do dziś
773 1 REKLAMA2017-08-07 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.12.2018 okres OD 08.08.2017 DO 31.12.20172018-12-22 do dziś
2data złożenia 23.12.2018 okres OD 08.08.2017 DO 31.12.20172018-12-23 do dziś
3data złożenia 24.12.2018 okres OD 08.08.2017 DO 31.12.20172018-12-24 do dziś
4data złożenia 25.12.2018 okres OD 08.08.2017 DO 31.12.20172018-12-25 do dziś
5data złożenia 26.12.2018 okres OD 08.08.2017 DO 31.12.20172018-12-26 do dziś
6data złożenia 27.12.2018 okres OD 08.08.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
7data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
8data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
9data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.08.2017 DO 31.12.20172018-12-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.08.2017 DO 31.12.20172018-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów