BUKOWSKA 18 MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000689209
Numer REGON: 367998178
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-05-25
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/12112/21/378]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKOWSKA 18 MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. PIĄTKOWSKA nr domu 116 kod pocztowy 60-649 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.05.2017 R. REP. A NR 1026/2017 MATEUSZ ROMPALSKI, NOTARIUSZ WE WROCŁAWIU, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. C.K. NORWIDA 26/1 UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2017-08-11 do dziś
219.03.2018 R., REP.A NR 422/2018, NOTARIUSZ MATEUSZ ROMPALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 2, § 7 UST. 1 PKT 2, § 8 UST. 1, § 9 UST. 1, § 10 UST. 1 PKT 1, § 12 UST. 3 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-05-28 do dziś
330.03.2021 R., REP. A NR 3359/2021, NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - NADANIE UMOWIE SPÓŁKI NOWEGO BRZMIENIA (STANOWIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY).2021-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3019024222017-08-11 do dziś
4. Numer KRS0000394406 2017-08-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONDAY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3010547672021-05-12 do dziś
4. Numer KRS0000848409 2021-05-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-05-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.900,00 ZŁ2021-05-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.854.900,00 ZŁ2021-05-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.900,00 ZŁ2021-05-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-12 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2.845.000,00 ZŁ2021-05-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD.2018-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3019024222017-08-11 do dziś
4. Numer KRS0000394406 2017-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-08-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-08-11 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-08-11 do dziś
343 11 Z ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-08-11 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-08-11 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-11 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-08-11 do dziś
743 12 Z ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-08-11 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-08-11 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 11.08.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 17.07.2018 okres OD 11.08.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3data złożenia 18.07.2018 okres OD 11.08.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.08.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 11.08.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 11.08.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów