APTEKA RODZINNA JEZIERCZUK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000689029
Numer REGON: 950207004
Numer NIP: 9181005536
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/504310/23/660]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA JEZIERCZUK SPÓŁKA JAWNA2017-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina BIŁGORAJ miejscowość BIŁGORAJ2017-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość BIŁGORAJ ulica DŁUGA nr domu 39 kod pocztowy 23-400 poczta BIŁGORAJ kraj POLSKA 2017-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.05.2017 R. MAŁGORZATA PODGAJNA NOTARIUSZ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY LUBELSKIEJ 7 W BIŁGORAJU REPERTORIUM A NR 3595/20172017-07-31 do dziś
2UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PODGAJNA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BIŁGORAJ UL. LUBELSKA 7, 23-400 BIŁGORAJ, REPERTORIUM A NR 5528/2017. § 1 USUNIĘTY, § 2 ZMIENIONY, § 14 ZMIENIONY, ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW2017-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-07-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 25 MAJA 2017 R WSPÓŁNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ: APTEKA MGR. FARM.MARIA WITEK MGR.FARM. IZABELA BUCZEK Z SIEDZIBĄ W BIŁGORAJU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ. WSPÓLNICY: 1. MARIA WITEK - WPISANA DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2.IZABELA BUCZEK - WPISANA DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA MGR.FARM.MARIA WITEK MGR. FARM. IZABELA SPÓŁKA CYWILNA2017-07-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-07-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIERCZUK2017-09-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-09-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-09-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-09-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIERCZUK2017-09-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-09-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-09-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-09-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIERCZUK2017-09-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIERCZUK2017-09-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów