A.J. GRABOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000688878
Numer REGON: 367884227
Numer NIP: 9910512612
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/2589/23/835]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J. GRABOWSKI SPÓŁKA JAWNA2017-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina MURÓW miejscowość DĘBINIEC2017-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBINIEC ulica UL. WIEJSKA nr domu 8 kod pocztowy 46-030 poczta DĘBINIEC kraj POLSKA 2017-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.07.2017R.2017-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2017-07-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ALOJZY2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-07-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-07-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2017-07-28 do dziś
2. ImionaJOSHUA MATHIEU2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-07-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-07-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. ANDRZEJ GRABOWSKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. 2. JOSHUA GRABOWSKI UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM LUB PROKURENTEM.2017-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2017-07-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ALOJZY2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2017-07-28 do dziś
2. ImionaJOSHUA MATHIEU2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-07-28 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-07-28 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-07-28 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2017-07-28 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2017-07-28 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-07-28 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-07-28 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-07-28 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-18 do dziś
3OD 28.07.2017 DO 31.12.20172021-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów