CULTURE PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000688564
Numer REGON: 367863165
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391523/22/270]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCULTURE PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-07-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OSIEDLE DYWIZJONU 303 nr domu 5 nr lokalu 1 kod pocztowy 31-871 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.07.2017 R.2017-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-07-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYC MALLICK2017-07-26 do dziś
2. ImionaKLAUDIA MAGDALENA2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4500 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALLICK2017-07-26 do dziś
2. ImionaDIPANKAR2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYC MALLICK2017-07-26 do dziś
2. ImionaKLAUDIA MAGDALENA2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALLICK2017-07-26 do dziś
2. ImionaDIPANKAR2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-07-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2017-07-26 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-07-26 do dziś
358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2017-07-26 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-07-26 do dziś
573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2017-07-26 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-07-26 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-07-26 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2017-07-26 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2018 okres OD 26.07.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2data złożenia 15.07.2018 okres OD 26.07.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
4data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
5data złożenia 14.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
6data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.07.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 26.07.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów