EXITUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000688551
Numer REGON: 367887289
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-05-21
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/10606/21/24]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXITUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2017-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 8 nr lokalu 53 kod pocztowy 80-254 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2017-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 30.06.2017 R. SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA ALICJĘ GŁÓDŹ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU - REPERTORIUM A NR 3416/20172017-07-28 do dziś
213.03.2020 R. REPERTORIUM A NR 2362/2020, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAW KULESZA, ALEJA GRUNWALDZKA 523 W GDAŃSKU ZMIANA §8 UST.1,§8 UST.4,§9 UST.2,§10,§11 UST.1,§12 UST.1,§13 UMOWY2020-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXITUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3678218822017-07-28 do dziś
4. Numer KRS0000687663 2017-07-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKA2020-05-07 do dziś
2. ImionaANNA2020-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2020-05-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2500 ZŁOTYCH2020-05-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2500 ZŁOTYCH2020-05-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSŁOCKI INVESTMENTS SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3877800802021-05-21 do dziś
4. Numer KRS0000875829 2021-05-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-05-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPNIEWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3877815462021-05-21 do dziś
4. Numer KRS0000875966 2021-05-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-05-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.2017-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXITUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3678218822017-07-28 do dziś
4. Numer KRS0000687663 2017-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-07-28 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-07-28 do dziś
371 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2018 okres OD 31.07.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
2data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.07.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów