GRUPA UNI-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000688450
Numer REGON: 367865483
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/432465/22/532]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA UNI-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 46 nr lokalu 2 kod pocztowy 90-626 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.07.2017R.2017-07-27 do dziś
2UCHWAŁA Z DNIA 29.12.2020 R., ZMIENIONO § 4, § 15 UMOWY2021-02-09 do dziś
39 MARCA 2022 R. EMERYTOWANY NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA PIOTRA KRÓLA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2417/2022- W § 8 DODANO USTĘPY 4, 5 I 6.2022-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHARJASZ2017-07-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZBIGNIEW2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700,00 ZŁ2022-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK ZACHARJASZ2019-09-04 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ANNA2019-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300,00ZŁ2022-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK ZACHARJASZ2019-09-04 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ANNA2019-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHARJASZ2017-07-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZBIGNIEW2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2021-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-02-09 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-02-09 do dziś
382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2021-02-09 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-02-09 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-09 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-02-09 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-02-09 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2021-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 11.07.2017 DO 31.07.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 11.07.2017 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3data złożenia 01.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-01 do dziś
4data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
5data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.07.2017 DO 31.07.20182019-07-15 do dziś
2OD 11.07.2017 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.07.2017 DO 31.07.20182019-07-15 do dziś
2OD 11.07.2017 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów