DOLLARRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000688131
Numer REGON: 367859666
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-09-25
Sygnatura akt[RDF/243537/20/410]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLLARRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. LUBELSKA nr domu 36 kod pocztowy 54-101 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-07-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJAKUB.ZYGMUNT81@GMAIL.COM2017-07-24 do dziś
4. Adres strony internetowejDOLLARRO.COM2017-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.07.2017 R.2017-07-24 do dziś
222.10.2019R., NOTARIUSZ MARTA FIGURSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NUMER 66847/2019 ZMIANA: § 4, § 5, § 6 I § 9 UMOWY SPÓŁKI 22.10.2019R., NOTARIUSZ MARTA FIGURSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NUMER 66864/2019 ZMIANA: § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, §1 3, § 14, § 15, § 16, § 17, DODANO: § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 28, § 30, § 31 UMOWY SPÓŁKI.2020-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYGMUNT2017-07-24 do dziś
2. ImionaJAKUB2017-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1100 (TYSIĄC STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁTOYCH2020-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego59800,00 ZŁ2020-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport151200,00 ZŁ2020-07-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYGMUNT2017-07-24 do dziś
2. ImionaJAKUB2017-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLUDWIKOWSKI2020-07-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-09 do dziś
21. NazwiskoBREŚ2020-07-09 do dziś
2. ImionaWITOLD2020-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-09 do dziś
31. NazwiskoCZELADKO2020-07-09 do dziś
2. ImionaJACEK TADEUSZ2020-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-09 do dziś
41. NazwiskoORŁOWSKI2020-07-09 do dziś
2. ImionaLESZEK2020-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-07-09 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-09 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2019 okres OD 24.07.2017 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.07.2017 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.07.2017 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów