ARTON PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000688120
Numer REGON: 100455810
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-04-21
Sygnatura akt[RDF/287405/21/507]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTON PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. LODOWA nr domu 91 kod pocztowy 93-232 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 08.06.2017 R. SPORZĄDZONA W KANCELARII NOTARIALNEJ W BRZEZINACH RZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA RUTKOWSKIEGO, REPERTORIUM A NR 2083/20172017-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-07-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ARTON DAWIDOWICZ SPÓŁKI CYWILNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Z DNIA 9 CZERWCA 2017 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W TRYBIE ART. 551 PAR. 2 I ART.572 KSH ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA RUTKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BRZEZINACH, REP. A NR 2079/2017. WSPÓLNIKAMI PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI SĄ: PAWEŁ DAWIDOWICZ - NIP 7291703921, REGON - 101334651; PIOTR DAWIDOWICZ - NIP 7291010158, REGON - 471180276 WPISANI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaARTON DAWIDOWICZ SPÓŁKA CYWILNA2017-07-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-07-27 do dziś
5. Numer REGON1004558102017-07-27 do dziś
6. Numer NIP72727165262017-07-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAWIDOWICZ2017-07-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAWIDOWICZ2017-07-27 do dziś
2. ImionaPIOTR JACEK2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2017-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU; W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2017-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAWIDOWICZ2017-07-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2017-07-27 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2017-07-27 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-07-27 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-07-27 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-07-27 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-07-27 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-07-27 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.07.2017 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.07.2017 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów