GRZYBIANY WASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000687834
Numer REGON: 367853570
Numer NIP: 8943110315
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-10-24
Sygnatura akt[RDF/454732/22/29]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZYBIANY WASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ALEJA ŚLĄSKA nr domu 1 kod pocztowy 54-118 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.07.2017R.2017-07-21 do dziś
219.01.2018R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA BEM, ZASTĘPCA NOTARIUSZA SEBASTIANA SZAFRAŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 51B, REP. A NR 513/2018; UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2018-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRODIGO SPÓŁKA AKCYJNA2018-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3675856832018-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000682647 2018-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12.000 (DWANAŚCIE TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 (SZEŚĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 ZŁ2018-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKÓW2019-02-11 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TOMASZ2019-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoHOFFMAN ZYŚK2018-02-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BARBARA2018-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-02-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2017-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-07-21 do dziś
238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2017-07-21 do dziś
338 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-07-21 do dziś
438 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2017-07-21 do dziś
538 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2017-07-21 do dziś
638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2017-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.05.2018 okres OD 21.07.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
4data złożenia 24.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 21.07.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.07.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.07.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów