EXITUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000687663
Numer REGON: 367821882
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-06-05
Sygnatura akt[RDF/205332/20/1]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXITUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2017-07-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 8 nr lokalu 53 kod pocztowy 80-254 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2017-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 30.06.2017 R., SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA ALICJĘ GŁÓDŹ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 3396/20172017-07-19 do dziś
213.03.2020R., REPERTORIUM A NR 2356/2020, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAW KULESZA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, ALEJA GRUNWALDZKA 523, GDAŃSK §9, §10, §13, §14, §16, §18, §19 UMOWY SPÓŁKI2020-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSŁOCKI2017-07-19 do dziś
2. ImionaROBERT MIECZYSŁAW2017-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1900,00 ZŁ.2020-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPNIEWSKI2017-07-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2017-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1900,00 ZŁOTYCH2020-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKA2020-04-08 do dziś
2. ImionaANNA2020-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁOTYCH2020-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPNIEWSKI2017-07-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2017-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWYSŁOCKI2017-07-19 do dziś
2. ImionaROBERT MIECZYSŁAW2017-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-07-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-07-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-07-19 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2018 okres OD 19.07.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
2data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
3data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.07.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.07.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów