BOLEK-HURT MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000685769
Numer REGON: 367753695
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-08-09
Sygnatura akt[RDF/413021/22/26]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLEK-HURT MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OLESKI gmina RADŁÓW miejscowość KOŚCIELISKA2017-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŚCIELISKA nr domu 48A kod pocztowy 46-324 poczta KOŚCIELISKA kraj POLSKA 2017-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.05.2017R. NOTARIUSZ ANTONI PAPROCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, REPERTORIUM A NR 6399/20172017-07-10 do dziś
201.03.2022 R., NOTARIUSZ KATARZYNA OSTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 424/2022 - ZMIANA §17 UMOWY2022-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUĆ2017-07-10 do dziś
2. ImionaBRYGIDA MAGDALENA2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2020-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUĆ2020-06-19 do dziś
2. ImionaHUBERT FRANCISZEK2020-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2020-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: - W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DZIAŁANIE JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUĆ2017-07-10 do dziś
2. ImionaBRYGIDA MAGDALENA2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-07-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-07-10 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2017-07-10 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-07-10 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-07-10 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-07-10 do dziś
646 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2017-07-10 do dziś
746 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2017-07-10 do dziś
846 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2017-07-10 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 10.07.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 10.07.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 10.07.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 10.07.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
8data złożenia 09.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.07.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 10.07.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 10.07.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 10.07.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.07.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 10.07.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 10.07.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 10.07.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów