MERCURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000685493
Numer REGON: 146854430
Numer NIP: 9512372583
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504921/23/909]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-07-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146854430 NIP 95123725832017-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMERCURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PRZYCZÓŁKOWA nr domu 400 kod pocztowy 02-962 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.06.2017 R. - JACEK NALEWAJEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 4842/2017.2017-07-04 do dziś
217.07.2018 R., REP. A NR 6871/2018, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA TREŚCI §7, §9, §11, §16 UMOWY SPÓŁKI2018-08-02 do dziś
328.12.2018R., REP. A NR 7017/2018, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §7, §11, §16 ORAZ DODANIE §22(1) I §22(2) 04.01.2019R., REP. A NR 32/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §7, §11, §16 11.01.2019R., REP. A NR 187/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §12 ORAZ DODANIE §22(2) UST.3.2019-01-28 do dziś
429.09.2020 R., REP. A NR 6456/2020, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7, § 11, § 162021-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-07-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ MERCURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ „MERCURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA” NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26 CZERWCA 2017 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANEJ NOTARIALNIE PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 33 W WARSZAWIE, AKT NOTARIALNY REP. A NR 4842/2017.2017-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMERCURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyKRAJOWY REJESTR SĄDOWY2017-07-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000474949 2017-07-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERCURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3657480302017-07-04 do dziś
4. Numer KRS0000638686 2017-07-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIELEWICZ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820980812019-01-28 do dziś
4. Numer KRS0000763045 2019-01-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-01-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2021-11-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10,00 ZŁ2021-11-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-01-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-01-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE MERCURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI MERCURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OBECNIE W ZARZĄDZIE KOMPLEMENTARIUSZA PREZESEM ZARZĄDU JEST RYSZARD EUGENIUSZ DANIELEWICZ.2017-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERCURION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3657480302017-07-04 do dziś
4. Numer KRS0000638686 2017-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-07-04 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-07-04 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-07-04 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-07-04 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-07-04 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-07-04 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-07-04 do dziś
877 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2017-07-04 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2017-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2018 okres OD 04.07.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
3data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
4data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
5data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
6data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.07.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów