DNV REALIZ LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000685416
Numer REGON: 367708051
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2018-01-11
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/29158/17/589]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNV REALIZ LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2017-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. TOWAROWA nr domu 12 nr lokalu 404 kod pocztowy 35-231 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2017-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 2 CZERWCA 2016 R. ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM KAŃSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ WRAZ Z ADRIANEM PODSIADŁO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY ULICY GRANICZNEJ 12/111. REPERTORIUM A NR 7061/20172017-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDNV REALIZ LTD.2017-07-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRAGON INVEST LLC2018-01-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2500 ZŁ2018-01-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2500 ZŁ2018-01-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2500 ZŁ2018-01-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁA SPÓŁKA PRAWA SESZELI PRIME MANAGEMENT LTD - DYREKTOR KORPORACYJNY, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA PANI STELLA CONSTANCE2017-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDNV REALIZ LTD.2017-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDRAŻBA2017-07-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-07-04 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-07-04 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-07-04 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-07-04 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-07-04 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-07-04 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-07-04 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-07-04 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów