INSTYTUT PROGNOZ I ANALIZ GOSPODARCZYCH FUNDACJA NAUKOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000685027
Numer REGON: 367739614
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398982/22/690]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2017-07-06 do dziś
3. NazwaINSTYTUT PROGNOZ I ANALIZ GOSPODARCZYCH FUNDACJA NAUKOWA2017-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-07-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-07-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 84 nr lokalu 59 kod pocztowy 02-776 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejIPAG@IPAG.ORG.PL2017-11-09 do dziś
4. Adres strony internetowejAdresstronyinternetowejWWW.IPAG.ORG.PL2017-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.03.2017 R. - UCHWALONO STATUT 08.05.2017 R. - ZMIENIONO § 2, 13, 14, 18, 29, 30, 32, 33, 38 STATUTU 09.06.2017 R. - ZMIENIONO § 28, § 30 I § 33 STATUTU2017-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2017-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT M.ST. WARSZAWY MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO2017-07-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2017-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYŻNIKIEWICZ2017-07-06 do dziś
2. ImionaBOHDAN EMIL2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPIŃSKI2017-07-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-07-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDOWICZ2017-07-06 do dziś
2. ImionaJACEK RYSZARD2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2017-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYŻNIKIEWICZ2017-11-09 do dziś
2. ImionaDOROTA ELŻBIETA2017-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETERLIK2017-07-06 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWZIĄTEK KUBIAK2017-07-06 do dziś
2. ImionaANNA TERESA2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANOWICZ2017-07-06 do dziś
2. ImionaJAN ANDRZEJ2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2017-07-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2017-07-06 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2017-07-06 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-07-06 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-07-06 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-07-06 do dziś
674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2017-07-06 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-07-06 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2018 okres OD 06.07.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
4data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.07.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA, NAUKOWA I EDUKACYJNA SŁUŻĄCA WSPIERANIU ROZWOJU GOSPODARKI RYNKOWEJ. CELE FUNDACJI OBEJMUJĄ: 1) WSPOMAGANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO. 2) DOSTARCZANIE OPINII PUBLICZNEJ PROFESJONALNYCH PROGNOZ, PROJEKCJI I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH WSPOMAGAJĄCYCH ROZUMIENIE PROBLEMÓW GOSPODARCZYCH I POMOCNYCH W PODEJMOWANIU DECYZJI. 3) PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY EKONOMICZNEJ W SPOŁECZEŃSTWIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTWAMI A TAKŻE PRZEDSTAWICIELI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ I LOKALNEJ. 4) PROMOCJA ROZWOJU OPARTEGO NA WIEDZY I RZETELNEJ INFORMACJI. 5) WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I SAMORZĄDÓW GOSPODARCZYCH ORAZ SAMORZĄDÓW LOKALNYCH.2017-07-06 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów