MS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000684928
Numer REGON: 367669032
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-12-22
Sygnatura akt[RDF/364947/21/51]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2017-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. MOKRA nr domu 32 kod pocztowy 85-834 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2017-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.06.2017 R.2017-06-29 do dziś
215.09.2017 R. ZMIANA: § 1, § 2, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15.2017-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKI2017-06-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-06-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁ2017-11-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000 ZŁ2017-11-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 ZŁ2017-06-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-06-29 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego10000 ZŁ2017-11-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3676255142017-06-29 do dziś
4. Numer KRS0000684162 2017-06-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3676255142017-06-29 do dziś
4. Numer KRS0000684162 2017-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-06-29 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-06-29 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2017-06-29 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2017-06-29 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-06-29 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-06-29 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2018 okres OD 29.06.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
2data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3data złożenia 22.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-22 do dziś
4data złożenia 22.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.06.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów