EWEBART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000684900
Numer REGON: 367666878
Numer NIP: 7393900683
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-02-02
Sygnatura akt[RDF/276048/21/909]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWEBART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2017-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 60B nr lokalu 11 kod pocztowy 10-450 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2017-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.06.2017 R.2017-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMACHOWICZ2017-06-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAMIL2017-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2017-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMACHOWICZ2017-06-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAMIL2017-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-06-29 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2018 okres OD 30.06.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
2data złożenia 04.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
3data złożenia 02.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.06.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.06.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów