A. ZIARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000684799
Numer REGON: 367652586
Numer NIP: 7272815748
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-04-26
Sygnatura akt[RDF/378057/22/406]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. ZIARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina BARANÓW miejscowość BARANÓW2019-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BARANÓW ulica UL. POLNA nr domu 9C kod pocztowy 96-314 poczta BARANÓW kraj POLSKA 2019-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.06.2017 R.2017-06-28 do dziś
206.08.2019, § 3.2019-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIARKO2021-03-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ADAM2021-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2021-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-03-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIARKO2017-06-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ADAM2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-28 do dziś
246 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2017-06-28 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2018 okres OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
3data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
4data złożenia 17.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-17 do dziś
5data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-17 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-10-012020-12-11 do dziś