DOLINKA KRZEMOWA KRZYSZTOF POGROSZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 10:06:50
Numer KRS: 0000684701
Numer REGON: 367694314
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-02-05
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/4041/21/974]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLINKA KRZEMOWA KRZYSZTOF POGROSZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ nr domu 57 nr lokalu 1 kod pocztowy 51-661 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.06.2017 R.2017-06-28 do dziś
224.08.2017, REP. A NR 1661/2017, NOTARIUSZ IGA FUJAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO W CAŁOŚCI NOWY TEKST.2017-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGROSZEWSKI2017-06-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JACEK2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-06-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUŻYCKI2017-12-21 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2017-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 (JEDEN TYSIĄC) PLN2017-12-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) PLN2017-12-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) PLN2017-12-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGROSZEWSKI2017-12-21 do dziś
2. ImionaMARCIN JAKUB2017-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-12-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 (JEDEN TYSIĄC) PLN2017-12-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego180000 (STO OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) PLN2017-12-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego160000 (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) PLN2017-12-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2017-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGROSZEWSKI2017-06-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JACEK2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2017-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2017-06-28 do dziś
259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2017-06-28 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-06-28 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-06-28 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-06-28 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-28 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-06-28 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-06-28 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.09.2018 okres OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-312021-02-05 do dziś