APV INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000684700
Numer REGON: 367663259
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-01-31
Sygnatura akt[RDF/579004/24/960]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2017-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPV INVEST SPÓŁKA AKCYJNA2017-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. DOBCZYCKA nr domu 4 kod pocztowy 30-620 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.06.2017R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.A 13995/20172017-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-29 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2017-06-29 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2017-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2200000,00 ZŁ2017-06-29 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2202017-06-29 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10000,00 ZŁ2017-06-29 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego2200000,00 ZŁ2017-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2017-06-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2202017-06-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-06-29 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2017-06-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-29 do dziś
ZARZĄD2022-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2017-06-29 do dziś
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2022-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWOWARCZYK PAJĄK2017-06-29 do dziś
2. ImionaANNA URSZULA2017-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZECH2021-04-22 do dziś
2. ImionaMARCIN JANUSZ2021-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-22 do dziś
21. NazwiskoŁAZARZ2017-06-29 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2017-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-29 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-06-29 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-06-29 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-06-29 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-29 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-06-29 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-29 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.10.2018 okres OD 29.06.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
2data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3data złożenia 13.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-13 do dziś
4data złożenia 18.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-18 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 29.06.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-18 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-01-31 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.06.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-03 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-01-31 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.06.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-01-31 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów