EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000684462
Numer REGON: 140275547
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-12-07
Sygnatura akt[RDF/271571/20/485]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140275547 NIP 52133620202017-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA2017-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BALETOWA nr domu 12 kod pocztowy 02-862 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuEXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM2017-06-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2017-06-27 do dziś
3. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 100 nr lokalu 1 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2017-06-27 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129 MAJA 2017 ROKU, 09.06.2017 R., ZMIANA § 5 UST. 2 I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY.2017-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-06-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleEXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZONEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW MICHAŁA MAŁCZYŃSKIEGO, ZAM. W WARSZAWIE, PRZY UL. BIEŻANOWSKIEJ 5 M. 1, 02-655 WARSZAWA, WPISANEGO DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NAZWĄ EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ, NIP 5211224118 ORAZ RAFAŁA BADOWSKIEGO, ZAM. W WARSZAWIE, PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 9 M. 1303, 00-132 WARSZAWA, WPISANEGO DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NAZWĄ RAFAŁ BADOWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ EXITO GROUP, NIP 5252040556, NA PODSTAWIE UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 29 MAJA 2017 ROKU.2017-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁCZYŃSKI2017-06-27 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WOJCIECH2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-06-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADOWSKI2017-06-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ WOJCIECH2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2017-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁCZYŃSKI2017-06-27 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WOJCIECH2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADOWSKI2017-06-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ WOJCIECH2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2017-06-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-06-27 do dziś
217 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2017-06-27 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2017-06-27 do dziś
422 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-06-27 do dziś
532 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-27 do dziś
646 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2017-06-27 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-06-27 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-06-27 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.08.2018 okres OD 27.06.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
2data złożenia 02.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
3data złożenia 07.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.06.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów