BOSKY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000684432
Numer REGON: 367677221
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/337961/21/133]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSKY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2017-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO nr domu 262Y kod pocztowy 25-116 poczta KIELCE kraj POLSKA 2017-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.04.2017 R., REP. A 1793/2017, NOTARIUSZ KRYSTIAN SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. LĄDOWA 1/3 LOK.6.2017-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOREK2017-06-30 do dziś
2. ImionaGABRIELA SABINA2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-06-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-06-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,OO ZŁ2017-06-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000,00 ZŁ2017-06-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000,00 ZŁ2017-06-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-06-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSKY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3662921862017-06-30 do dziś
4. Numer KRS0000656811 2017-06-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSKI2017-06-30 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-06-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-06-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej6000,00 ZŁ2017-06-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6000,00 ZŁ2017-06-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6000,00 ZŁ2017-06-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-06-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ,KTÓREGO Z MOCY UMOWY SPÓŁKI ALBO PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU NIE POZBAWIONO PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI,REPREZENTUJE JĄ SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO), Z TYM ŻE W RAZIE POWIĘKSZENIA SIĘ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY, SPÓŁKĘ BĘDZIE MÓGŁ REPREZENTOWAĆ KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ, NIE POZBAWIONY PRAWA REPREZENTACJI.2017-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSKY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3662921862017-06-30 do dziś
4. Numer KRS0000656811 2017-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-30 do dziś
228 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2017-06-30 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-06-30 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-06-30 do dziś
546 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2017-06-30 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-06-30 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-06-30 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-06-30 do dziś
977 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2017-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2018 okres OD 30.06.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
4data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.06.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów