ARTIGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000684263
Numer REGON: 367634192
Numer NIP: 8133748871
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-26
Sygnatura akt[RDF/359002/21/962]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2017-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. ALEKSANDRA FREDRY nr domu 8 nr lokalu 7 kod pocztowy 35-005 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2018-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.06.2017 R.2017-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLORCZYK2017-06-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550,00 ZŁ2019-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALWIERZ2018-03-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ MATEUSZ2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550,00 ZŁ2019-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGDOWSKA2019-10-25 do dziś
2. ImionaBERENIKA ANNA2019-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.950,00 ZŁ2019-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLSKA FLORCZYK2019-10-25 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2019-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.950,00 ZŁ2019-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGDOWSKA2019-05-08 do dziś
2. ImionaBERENIKA2019-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSROKA2020-12-03 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-08-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
2data złożenia 25.06.2020 okres OD 20.06.2017 DO 31.12.20172020-06-25 do dziś
3data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
2OD 20.06.2017 DO 31.12.20172020-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów