A TIEMPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000684174
Numer REGON: 367624495
Numer NIP: 7872119106
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-06-18
Sygnatura akt[RDF/300084/21/400]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA TIEMPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina PNIEWY miejscowość PNIEWY2017-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość PNIEWY ulica UL. OKRĘŻNA nr domu 11A kod pocztowy 62-045 poczta PNIEWY kraj POLSKA 2017-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.06.2017R., NOTARIUSZ STEFAN KRAMER, KANCELARIA NOTARIALNA W PNIEWACH, REP. A NR 1727/20172017-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYCHAŁA2017-06-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJZDERSKI2017-06-26 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2017-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJZDERSKI2017-06-26 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2017-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYCHAŁA2017-06-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-06-26 do dziś
253 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2017-06-26 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-06-26 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2017-06-26 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2017-06-26 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-06-26 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-06-26 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-06-26 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 26.06.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
2data złożenia 11.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-11 do dziś
3data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-18 do dziś
4data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.06.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.06.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów