BOTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000683980
Numer REGON: 367651240
Numer NIP: 1132945206
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-11-27
Sygnatura akt[RDF/182785/19/217]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RUSZNIKARSKA nr domu 5 kod pocztowy 04-339 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-06-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBOTIGO@BOTIGO.PL2017-06-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOTIGO.PL2017-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.2017 R.2017-06-27 do dziś
228.12.2017 R., REP. A NR 1354/2017, NOTARIUSZ DOROTA PRONOBIS-PROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, W PARAGRAFIE 11 DODANO UST. 3, W PARAGRAFIE 12 DODANO UST. 2.2018-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄKOWSKA2017-06-27 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA JUSTYNA2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.980.000,00 ZŁ2018-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄKOWSKI2018-06-18 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.010.000,00 ZŁ2018-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄKOWSKA2018-06-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA URSZULA2018-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.010.000,00 ZŁ2018-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12000000,00 ZŁ2018-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄKOWSKI2017-06-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄKOWSKA2017-06-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA URSZULA2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-06-27 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2017-06-27 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-27 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-06-27 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-06-27 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-06-27 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-06-27 do dziś
893 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2017-06-27 do dziś
955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2017-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów