APTEKA Z TRADYCJĄ FYDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000683851
Numer REGON: 366133536
Numer NIP: 7382151226
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/535294/23/294]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 366133536 NIP 73821512262017-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA Z TRADYCJĄ FYDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina BOBOWA miejscowość BOBOWA2017-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość BOBOWA ulica UL. WĘGIERSKA nr domu 27 kod pocztowy 38-350 poczta BOBOWA kraj POLSKA 2017-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.06.2017 R., REPERTORIUM A NR 14117/2017, NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 192017-06-23 do dziś
218.01.2022 R., REPERTORIUM A NR 1089/2022, NOATARIUSZ MARCIN NOWAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, - ZMIANA § 5, § 6, § 7 PKT 1 ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2022-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-06-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: „APTEKA Z TRADYCJĄ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BOBOWEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: APTEKA Z TRADYCJĄ FYDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W BOBOWEJ. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ PODJĘTA W DNIU 09.06.2017 R. OBJĘTA PROTOKOŁEM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO - REPERTORIUM A NR 14117/2017, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA GOŁĄBKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 19.2017-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APTEKA Z TRADYCJĄ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyKRAJOWY REJESTR SĄDOWY2017-06-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000654194 2017-06-23 do dziś
5. Numer REGON3661335362017-06-23 do dziś
6. Numer NIP73821512262017-06-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFYDA2017-06-23 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2017-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-08-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-08-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-08-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFYDA2022-08-22 do dziś
2. ImionaANNA2022-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-08-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-08-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej833,33 ZŁ2022-08-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego833,33 ZŁ2022-08-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego833,332022-08-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-08-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFYDA2022-08-22 do dziś
2. ImionaJAN2022-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-08-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-08-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej833,33 ZŁ2022-08-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego833,33 ZŁ2022-08-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego833,33 ZŁ2022-08-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-08-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - MARIUSZ FYDA2017-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFYDA2017-06-23 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2017-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-06-23 do dziś
221 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2017-06-23 do dziś
332 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2017-06-23 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-06-23 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-06-23 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-06-23 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-06-23 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-06-23 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2018 okres OD 23.06.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
3data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
5data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
6data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
7data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.06.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów