VOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000683668
Numer REGON: 367603458
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-08-23
Sygnatura akt[RDF/324938/21/986]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2020-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. ROMUALDA TRAUGUTTA nr domu 6 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2020-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.04.2017 R. - NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL - PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REPERTORIUM „A” NR 1943/2017, 29.05.2017 R. - NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL - PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REPERTORIUM „A” NR 2757/2017 - ZMIANA TREŚCI § 17 UST. 3, § 20 UST. 2, § 30.2017-06-22 do dziś
205.06.2020R. NOTARIUSZ KATARZYNA KŁUDKA-GIEJBO KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REPERTORIUM A NR 3255/2020, ZMIANA: PAR.2, PAR.3, PAR.52020-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARNIA2017-06-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135000,00 ZŁ2020-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARNIA2020-07-01 do dziś
2. ImionaARLETA2020-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000,00 ZŁ2020-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2017-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2017-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARNIA2017-06-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTARCZEWSKI2021-03-26 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-03-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-22 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-06-22 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-06-22 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-06-22 do dziś
535 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-06-22 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-06-22 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-06-22 do dziś
833 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2017-06-22 do dziś
946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2017-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2019 okres OD 22.06.2017 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3data złożenia 23.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.06.2017 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.06.2017 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów