APTEKA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000683647
Numer REGON: 367591979
Numer NIP: 7352872139
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2024-05-15
Sygnatura akt[RDF/602969/24/169]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2017-06-20 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY TARG ulica UL. SZAFLARSKA nr domu 136 kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG kraj POLSKA 2017-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI SPORZĄDZONY ZOSTAŁ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 30 MAJA 2017R. REPERTORIUM A NR 8867/2017 PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM TOMASZKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ PIOTR TOMASZEK, UL. KARMELICKA 36/3, 31-128 KRAKÓW.2017-06-20 do dziś
203.04.2018 R., REP. A NR 6149/2018, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA: § 6 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2018-05-04 do dziś
317.12.2020R. - NOTARIUSZ ANDRZEJ PALENIK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TARGU, REPERTORIUM A NR 4223/2020 - ZMIANA § 21 UMOWY2021-01-12 do dziś
410.08.2022 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ PALENIK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TARGU, REP. A NR 3861/22, ZMIANA §10 UST. 1, §15 UST. 5, §212022-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2017-06-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY ANNY PRZYGODZKIEJ PROWADZĄCEJ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ APTEKA RODZINNA ANNA PRZYGODZKA NUMER REGON: 492961741, NUMER NIP: 9111639520 W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ NA MOCY OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU SPORZĄDZONEGO W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 30 MAJA 2017R. REPERTORIUM A NR 8863/2017 PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM TOMASZKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PIOTR TOMASZEK, UL. KARMELICKA 36/3, 31-128 KRAKÓW.2017-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYGODZKA2017-06-20 do dziś
2. ImionaANNA2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102 000,00 ZŁ2022-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYGODZKI2017-08-28 do dziś
2. ImionaROMAN2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98 000,00 ZŁ2022-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2017-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1/ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. 2/ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYGODZKI2022-09-16 do dziś
2. ImionaROMAN2022-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-09-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYGODZKA2017-06-20 do dziś
2. ImionaANNA2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-12 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-12 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2018-10-12 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-12 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-10-12 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-12 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-10-12 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-12 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2018 okres OD 21.06.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
4data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
5data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
6data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
7data złożenia 15.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.06.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.06.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów