DOBRZE KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000683466
Numer REGON: 367576796
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-03-04
Sygnatura akt[RDF/190621/20/489]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRZE KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GRODZKA nr domu 42 nr lokalu 1 kod pocztowy 31-044 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.06.2017 R.2017-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKA2017-06-19 do dziś
2. ImionaEWA ALEKSANDRA2017-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPARCIK2017-06-19 do dziś
2. ImionaJOANNA URSZULA2017-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1250 ZŁ (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2017-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĘCH2017-06-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2017-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1250 ZŁ (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2017-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD2017-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM2017-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKA2017-06-19 do dziś
2. ImionaEWA ALEKSANDRA2017-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPARCIK2017-06-19 do dziś
2. ImionaJOANNA URSZULA2017-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĘCH2017-06-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2017-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-06-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-19 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-19 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-06-19 do dziś
490 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2017-06-19 do dziś
590 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2017-06-19 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2017-06-19 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-06-19 do dziś
890 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2017-06-19 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.03.2020 okres OD 17.06.2017 DO 31.12.20172020-03-03 do dziś
2data złożenia 04.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-04 do dziś
3data złożenia 04.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.06.2017 DO 31.12.20172020-03-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.06.2017 DO 31.12.20172020-03-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów