BOMAX HEAT STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000683377
Numer REGON: 367591324
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349118/21/792]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMAX HEAT STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-06-20 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SZCZEPANKOWO nr domu 134 kod pocztowy 61-313 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108 LISTOPADA 2016 ROK, REPERTORIUM A 12482/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, ANNA MISIAK - NOTARIUSZ2017-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2020-05-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROSS2020-05-13 do dziś
2. ImionaMARTA ANNA2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROSS2021-05-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ BOGUSŁAW2021-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁ2021-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2017-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZARÓWNO PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM JAK I JEDNOOSOBOWYM UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2017-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2017-06-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ JÓZEF2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2017-06-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2017-06-20 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-06-20 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-06-20 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-06-20 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-06-20 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-06-20 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-20 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-20 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
2data złożenia 26.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
3data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
4data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
5data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów