DOBOSZSPORT J. DOBOSZ, M. DOBOSZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-16 godz. 01:04:18
Numer KRS: 0000683183
Numer REGON: 367591940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[RDF/288863/21/564]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBOSZSPORT J. DOBOSZ, M. DOBOSZ SPÓŁKA JAWNA2017-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość MYŚLENICE2017-06-20 do dziś
2. Adresmiejscowość MYŚLENICE ulica UL. JANA SOBIESKIEGO nr domu 34I kod pocztowy 32-400 poczta MYŚLENICE kraj POLSKA 2017-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.04.2017 R.2017-06-20 do dziś
201.11.2017 R. - ZMIANA § 7 UST.1, § 8 UST.3, § 9, § 13 ORAZ § 142018-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2017-06-20 do dziś
2. ImionaJAKUB WOJCIECH2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-06-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2017-06-20 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-06-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-06-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA KAŻDY WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2018-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2017-06-20 do dziś
2. ImionaJAKUB WOJCIECH2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2017-06-20 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDOBOSZ2018-01-04 do dziś
2. ImionaHALINA ZOFIA2018-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-01-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2017-06-20 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-06-20 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-20 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-20 do dziś
577 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2017-06-20 do dziś
693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2017-06-20 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-06-20 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-06-20 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów