DOBRAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000683075
Numer REGON: 367582377
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/256270/20/643]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. NOWODWORSKA nr domu 53B kod pocztowy 54-440 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.05.2017 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MANDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZE WARCZAK-MANDZIAK I JANICKA SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 5335/2017.2017-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2017-06-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA DOBRAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ ALICJĘ KIEPURĘ POD FIRMĄ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO ALICJA KIEPURA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PODSTAWĄ POWSTANIA SPÓŁKI DOBRAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST: - OŚWIADCZENIE Z DNIA 11.05.2017 R. O PRZEKSZTAŁCENIU JEDNOOSOBOWEGJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ Z O.O. (AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.05.2017 R. NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK, REPERTORIUM A NR 5332/2017). DANE PODMIOTU Z KTÓREGO POWSTAŁ PODMIOT REJESTROWY PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO ALICJA KIEPURA, REGON 930049408, NIP 89412853062017-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCLIDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9300075512018-01-11 do dziś
4. Numer KRS0000265461 2018-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 (DWIEŚCIE PIEĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIĄ PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2017-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.2017-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILIPCZUK2019-08-21 do dziś
2. ImionaEWA2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2017-06-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2017-06-14 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
2data złożenia 29.11.2019 okres OD 14.06.2017 DO 31.12.20172019-11-29 do dziś
3data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.06.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 14.06.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.06.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 14.06.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów