ENERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000682844
Numer REGON: 367538608
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[RDF/400008/22/381]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2017-06-13 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. JÓZEFA CYGANA nr domu 3 kod pocztowy 45-131 poczta OPOLE kraj POLSKA 2017-06-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejENERA@ENERA.OPOLE.PL2017-06-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENERA.OPOLE.PL2017-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.06.2017R.2017-06-13 do dziś
221.03.2019R. ZMIENIONO § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI2019-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREJMAN2017-06-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNALEPA2017-06-13 do dziś
2. ImionaJAKUB2017-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2019-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREJMAN2017-06-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNALEPA2017-06-13 do dziś
2. ImionaJAKUB2017-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2017-06-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 1 PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2017-06-13 do dziś
225 50 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2017-06-13 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2017-06-13 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-06-13 do dziś
524 33 PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2017-06-13 do dziś
624 32 PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2017-06-13 do dziś
725 99 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-13 do dziś
828 4 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2017-06-13 do dziś
928 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2017-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.11.2018 okres OD 13.06.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
2data złożenia 26.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
3data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
4data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
5data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.06.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.06.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów