FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „SPARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000682726
Numer REGON: 367529555
Numer NIP: 6443527525
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-05-19
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/5807/23/981]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „SPARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYCH gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2018-10-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WAŁBRZYCH ulica UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 58-304 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 2018-10-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSPARKSPZOO@WP.PL2017-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.06.2017R.2017-06-12 do dziś
217.09.2018 R., REP. A NR 2544/2018. NOTARIUSZ OLGA MIKOŁAJCZYK-DZIUBA, KANCELARIA NOTARIALNA, WAŁBRZYCH, UL. MARII KONOPNICKIEJ 18/1 . ZMIENIONO: § 3, § 42018-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUCHOWSKA2017-06-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2017-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁ2017-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2023-05-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2023-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-10-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2018-10-24 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-10-24 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-24 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2018-10-24 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-10-24 do dziś
687 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2018-10-24 do dziś
796 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2018-10-24 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2018-10-24 do dziś
949 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2018-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.01.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-01-09 do dziś
2data złożenia 09.01.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-09 do dziś
3data złożenia 11.12.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-12-13 do dziś
4data złożenia 11.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
5data złożenia 05.01.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów