„APTEKA RUMIANEK MAGDALENA RZESIEWSKA JAROSŁAW RZESIEWSKI SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000682714
Numer REGON: 100230642
Numer NIP: 7282626138
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512879/23/160]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-06-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100230642 NIP 72826261382017-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA RUMIANEK MAGDALENA RZESIEWSKA JAROSŁAW RZESIEWSKI SPÓŁKA JAWNA”2017-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina KOLUSZKI miejscowość KOLUSZKI2017-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KOLUSZKI ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 12 kod pocztowy 95-040 poczta KOLUSZKI kraj POLSKA 2017-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU 18 KWIETNIA 2017 R., ZMIENIONA ANEKSEM Z DNIA 06.05.2017 R. W ZAKRESIE § 2 I § 32017-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-06-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU - 18.04.2017 R. UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘLI WSPÓLNICY: MAGDALENA RZESIEWSKA ZAMIESZKAŁA 95-040 KOLUSZKI UL. JAGIELLOŃSKA 12 JAROSŁAW RZESIEWSKI ZAMIESZKAŁY 95-040 KOLUSZKI UL. JAGIELLOŃSKA 122017-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA RUMIANEK MAGDALENA RZESIEWSKA JAROSŁAW RZESIEWSKI S.C.2017-06-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-06-12 do dziś
5. Numer REGON1002306422017-06-12 do dziś
6. Numer NIP72826261382017-06-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESIEWSKA2017-06-12 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MONIKA2017-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-06-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESIEWSKI2017-06-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2017-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-06-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2017-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESIEWSKI2017-06-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2017-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESIEWSKA2017-06-12 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MONIKA2017-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-12 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-12 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 12.06.2017 DO 31.12.20172019-04-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
3OD 12.06.2017 DO 31.12.20172019-04-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów