ASTRUM MBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000682347
Numer REGON: 365218911
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-06-18
Sygnatura akt[RDF/208443/20/317]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 365218911 NIP 96621073222017-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRUM MBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2017-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. SIENKIEWICZA nr domu 49 kod pocztowy 15-002 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2018-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.06.2017 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1173/2017 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2017-06-07 do dziś
219.07.2017 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1570/2017 ZMIENIONO § 7,§ 8,§ 122018-01-24 do dziś
331.01.2018 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 196/2018 ZMIENIONO § 16 01.02.2018 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 222/2018 ZMIENIONO § 7, § 8, § 122018-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-06-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU ASTRUM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ASTRUM MBM SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Z DNIA 05.06.2017 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1169/2017 W TRYBIE ART. 551 § 1 I NAST. KSH2017-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-06-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000650015 2017-06-07 do dziś
5. Numer REGON3652189112017-06-07 do dziś
6. Numer NIP96621073222017-06-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2017-06-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-06-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-06-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-06-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-01-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49.000 ZŁOTYCH2017-06-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego49.000 ZŁOTYCH2017-06-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-06-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2017-06-07 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-06-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-06-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-01-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49.000 ZŁOTYCH2017-06-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego49.000 ZŁOTYCH2017-06-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-06-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660465182017-06-07 do dziś
4. Numer KRS0000651530 2017-06-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2017-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660465182017-06-07 do dziś
4. Numer KRS0000651530 2017-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-07 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-07 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-07 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, SUPLEMENTÓW DIETY2017-06-07 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-06-07 do dziś
646 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOSMETYKÓW2017-06-07 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-06-07 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-06-07 do dziś
921 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.05.2018 okres OD 07.06.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
2data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
3data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.06.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.06.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów