GS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000682339
Numer REGON: 367535886
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-07-20
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/32375/22/726]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE BABICE miejscowość STARE BABICE2017-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość STARE BABICE ulica UL. KOCZARSKA nr domu 15 kod pocztowy 05-082 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.05.2017 R., NOTARIUSZ ADAM PALUCH - KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KRUCZEJ 23/31 LOK. 52/55, 00-525 WARSZAWA, REP. A NR 849/20172017-06-09 do dziś
224.07.2017R., REP. A NR 1239/2017, NOTARIUSZ ADAM PALUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2017-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYPINA2017-06-09 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2017-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYPINA2017-06-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2017-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYPINA2017-06-09 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-06-09 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-06-09 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-06-09 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2017-06-09 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-06-09 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-09 do dziś
756 21 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-06-09 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-06-09 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2018 okres OD 09.06.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
3data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
5data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.06.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.06.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2022-07-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TO JEST PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1: GOODCOLD BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2: GS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJACĄ: GOODSPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GS-TRANS SP. Z O.O. Z DNIA 11 LIPCA 2022 ROKU (AKT NOTARIALNY REP. A NR 916/2022, NOTARIUSZ MARTYNA GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE). UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GOODCOLD BIS Z DNIA 11 LIPCA 2022 ROKU (AKT NOTARIALNY REP. A NR 913/2022, NOTARIUSZ MARTYNA GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE). UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GOODSPEED SP. Z O.O. Z DNIA 11 LIPCA 2022 ROKU (AKT NOTARIALNY REP. A NR 910/2022, NOTARIUSZ MARTYNA GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE)., 11.07.2022, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW2022-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów