APTEKA VIKAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000682218
Numer REGON: 367498369
Numer NIP: 9462670975
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-03-31
Sygnatura akt[RDF/590707/24/492]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA VIKAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2017-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO nr domu 252 kod pocztowy 20-444 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2017-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.05.2017 R., NOTARIUSZ ROBERT FRONC, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLNIE, REPERTORIUM A NR 2031/2016 OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY MARIOLA MONIKA PIETRAS-TRUK PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PIETRAS-TRUK MARIOLA MONIKA APTEKA VIKAMED Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. KUNICKIEGO 252, 20-444 LUBLIN, NIP: 7132380463, REGON: 432669332 W SPÓŁKĘ APTEKA VIKAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE W TRYBIE ART. 584[1] I NAST. KSH WRAZ Z USTANOWIENIEM AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI POD FIRMĄ APTEKA VIKAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2017-06-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleMARIOLA MONIKA PIETRAS-TRUK PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PIETRAS-TRUK MARIOLA MONIKA APTEKA VIKAMED Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. KUNICKIEGO 252, 20-444 LUBLIN, NIP: 7132380463, REGON: 432669332 (PRZEDSIĘBIORCA PRZEKSZTAŁCONY) ZOSTAJE PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 584[1] I NAST. KSH WEDŁUG STANU OKREŚLONEGO W PLANIE PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 4 MAJA 2017 ROKU SPORZĄDZONEGO W OPARCIU O SPRAWOZDANIE FINANSOWE I WYCENĘ AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2017 ROKU, A TAKŻE W OPARCIU O OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 4 MAJA 2017 ROKU.2017-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPIETRAS-TRUK MARIOLA MONIKA APTEKA VIKAMED2017-06-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-06-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRAS TRUK2017-06-07 do dziś
2. ImionaMARIOLA MONIKA2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały76 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3800,OO ZŁ2018-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUK2018-07-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KAMIL2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O WARTOŚCI 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁ2018-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.2017-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRAS TRUK2017-06-07 do dziś
2. ImionaMARIOLA MONIKA2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUK2017-06-07 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-06-07 do dziś
221 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-06-07 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-06-07 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-06-07 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-06-07 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-06-07 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3data złożenia 04.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
4data złożenia 09.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
3OD 07.06.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
4OD 07.06.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
5OD 07.06.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-09 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-26 do dziś
2OD 07.06.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
3OD 07.06.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
4OD 07.06.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
5OD 07.06.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
6OD 07.06.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-09 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów